Membri

MEMBRIPRINCIPIILE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREORGANIZAREA CENTRULUI

În cadrul centrului îşi desfăşoară activitatea personalul didactic, cercetătorii şi studenţii din cadrul Universităţii din Bucureşti, sau din cadrul altor instituţii de cercetare, din ţară şi din străinătate, precum şi alte categorii de personal.
Criteriile apartenenţei la personalul centrului sunt competenţa profesională în domeniile în care îşi desfăşoară activitatea centrul, respectarea normelor deontologice specifice activităţii didactice şi de cercetare în general precum şi a celor specificate în prezentul statut.
În cadrul centrului se desfăşoară activităţi de cercetare asociate programelor de master şi doctorat exclusiv ca parte a unor proiecte de cercetare derulate prin intermediul centrului.
Centrul acţionează autonom pentru atragerea de resurse, participă liber la competiţii pentru obţinerea granturilor şi contractarea serviciilor şi poate solicita conducerii Universităţii negocierea unor condiţii specifice privind realizarea şi valorificarea acestor proiecte.
Centrul promovează cooperarea interdisciplinară cu centre de cercetare ştiinţifică din structura Universităţii din Bucureşti în cadrul unor proiecte aplicate în comun.

Conducerea CCIIF promovează parteneriatul şi relaţiile de colaborare în domeniul învăţământului şi ştiinţei cu institute de învăţământ superior şi de cercetare din România şi din străinătate. Parteneriatul se poate materializa prin orice fel de colaborare la nivelul direcţiilor de cercetare ale centrului, sub forma masteratelor şi doctoratelor în co-tutelă, proiectelor de cercetare etc.

Conducerea centrului promovează dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor din structura centrului, inclusiv prin încurajarea conducerii de proiecte.

Conducerea CCIIF respectă şi promovează gândirea critică şi iniţiativa în rândul membrilor centrului. 

Centrul include trei servicii administrative şi patru direcţii de cercetare (figura 1):

 • Servicii administrative:
 • Comitetul de coordonare
 • Serviciul informare/IT/imagine
 • Serviciul secretariat şi evidenţă financiară
 • Direcţii de cercetare:
 • Direcţia cercetare fundamentală
 • Direcţia cercetare aplicativă
 • Direcţia asistarea deciziilor
 • Direcţia studii doctorale şi educaţie continuă

Activitatea CCIIF este condusă de un director ajutat de un comitet de coordonare format dintr-un coordonator pentru cercetarea fundamentală, un coordonator pentru cercetarea aplicativă şi un coordonator pentru activităţile de studii doctorale şi educaţie continuă.

Directorul centrului are următoarele atribuţii:

 • Reprezintă centrul în raporturile cu conducerea Universităţii din Bucureşti şi cu alte instituţii sau persoane.
 • Coordonează procesul de recrutare a personalului.
 • Stabileşte membrii comitetului de coordonare.
 • Cere rapoarte de la membrii comitetului de coordonare şi ia decizii strategice şi tactice cu privire la aceste compartimente pe baza lor.
 • Coordonează direct serviciile informare/IT/imagine, secretariat şi evidenţă financiară, precum şi direcţia de asistare a deciziilor.
 • Propune responsabilii de proiecte sau de contracte, care au, din punct de vedere operaţional, deplină autonomie şi responsabilitate în elaborarea şi derularea proiectelor.
 • Propune structura consiliului pentru avizarea internă a proiectelor.
 • Avizează cheltuirea resurselor în cadrul tuturor proiectelor şi contractelor care se derulează prin centru.
 • Coordonează întocmirea raportului anual de activitate a centrului.
 • Elaborează planul de acţiune al centrului pentru anul calendaristic următor.
 • Stabileşte nivelul de retribuire a personalului centrului în funcţie de contribuţia acestuia la executarea proiectelor şi de reglementările legale.
 • Identifică şi aplică formele de recompensă pentru activităţile de obţinere de fonduri de la surse interne şi internaţionale desfăşurate de membrii centrului.

 
Directorul poate delega oricare dintre competenţele sale unuia dintre membrii comitetului de coordonare. În cazul în care lipseşte din centru mai mult de o lună, din motive întemeiate, directorul desemnează dintre membrii comitetului de coordonare pe cel care îl înlocuieşte.

Coordonatorii de cercetare au următoarele atribuţii:

 • Identifică oportunităţile de finanţare a cercetării, elaborează planuri de acţiune şi le supun atenţiei directorului centrului şi membrilor colectivului de cercetare.
 • Supervizează calitatea proiectelor de cercetare în faza de elaborare din punct de vedere al standardelor ştiinţifice.
 • Monitorizează directorii de proiect în implementarea proiectelor de cercetare care se derulează prin centru.
 • Organizează sesiuni de dezbateri ştiinţifice periodice în cadrul centrului. Sesiunile dedicate problemelor fundamentale vor alterna cu cele dedicate problemelor aplicative.
 • Coordonează valorificarea rezultatelor proiectelor prin publicare la cel mai înalt nivel.
 • Asigură cu consecvenţă aplicarea obiectivă a criteriilor de evaluare şi autoevaluare a activităţii de cercetare.
 • Colaborează cu responsabilul didactic pentru integrarea masteranzilor şi doctoranzilor în programele de cercetare ale centrului.
 • Stimulează spiritul critic şi creativ al membrilor centrului.

Responsabilul didactic are următoarele atribuţii:

 • Colaborează cu coordonatorii de cercetare pentru integrarea masteranzilor şi doctoranzilor în programele de cercetare ale centrului.
 • Coordonează corelarea programelor individuale ale doctoranzilor implicaţi în activităţile derulate prin centru.
 • Identifică oportunităţile de finanţare a activităţilor de educaţie doctorală, postdoctorală şi continuă, elaborează planuri de acţiune şi le supune atenţiei directorului centrului.
 • Planifică utilizarea resurselor didactice pentru activităţile  care se derulează prin centru.
 • Răspunde de contractele pentru furnizarea de servicii de educaţie continuă.

Angajarea personalului se face în limita resurselor finaciare disponibile, respectându-se principiul autofinanţării.
Directorul centrului primeşte, din veniturile proprii ale centrului, o indemnizaţie de conducere, stabilită împreună cu comitetul de coordonare.
Atribuţiile membrilor comitetului de coordonare vor fi incluse în fişele posturilor cercetătorilor desemnaţi să ocupe aceste funcţii.
Raportul anual de activitate a centrului include situaţia financiară a acestuia, se înaintează conducerii universităţii şi se publică pe pagina de internet a centrului.
Planul de acţiune al centrului pe anul următor include proiecţia bugetară şi se aduce la cunoştinţa tuturor membrilor centrului.

 

Share

Leave a Reply